יישומים

בעלי חיים

חקלאות כללית

חקלאות מים

שיקום קרקעות

קומפוסט

נחלים ונהרות

טיפול בשפכים

זיהומי שמן ונפט

טיפול בשמן ושומנים

סינון מינרלים

יישומים נוספים

טיפול בריחות